Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

Secretaria

Convalidacions FP


Per poder-ho sol·licitar cal complir algun dels requisits següents:

  • Haver cursat un altre cicle formatiu de formació professional.
  • Haver superat crèdits d'un títol derivat de la LOGSE equivalent al títol que es vol obtenir.
  • Tenir unitats de competència acreditades.
  • Tenir validats, acreditats o reconeguts per experiència laboral determinats crèdits i/o mòduls professionals o unitats formatives.
  • Haver fet estudis universitaris, encara que no s'hagin acabat (únicament per a possibles convalidacions d'unitats formatives de títols de tècnic/a superior).
  • Haver fet estudis oficial d'idiomes o altres estudis amb validesa oficial.

 

En cas de sol·licitar una convalidació SINGULAR, cal fer el procediment de primer sol·licitar el certificat de qualificacions del cicle a l'adreça de correu electrònic: certificats@inspalamos.cat, si el cicle l'han cursat al nostre centre i després omplir la sol·licitud de convalidació singular, perquè tant si és nostre com si no, haurem d'enviar la certificació degudament signada al Departament d'Educació.

 

Models:

Convalidació

Convalidació singular

 

Més informació:Convalidació de crèdits,  mòduls o unitats formatives