Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

Cicles Formatius

CFGB Informàtica d'Oficina


CFGB Informàtica d'oficina

2 titulacions: Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i el títol de Tècnic/a Bàsic/a.

Durada: 2000 hores repartides en dos cursos acadèmics

Pràctiques en empreses

Competència general

Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment en sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades, així com de tractament, reproducció i arxiu de documents, operant amb la qualitat indicada i actuant en condicions de seguretat i protecció ambiental amb responsabilitat i iniciativa personal. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita en llengua catalana, castellana i anglesa.

Requisits per a l'accés al Cicle Formatiu de Grau Bàsic:

  • Haver rebut en el Consell Orientador una recomanació de l'equip docent de l'ESO, aconsellant aquesta opció.
  • Tenir 15 anys complerts o complir-los durant l'any en curs i no superar els 17 anys en el moment d'accedir, o al llarg de l'any natural en el qual s'accedeix al cicle.
  • Haver cursat 3r d'ESO. Excepcionalment s'hi pot accedir després de cursar 2n d'ESO.

 

Mòduls professionals Curs Destacats

 

Ciències aplicades I

Matemàtiques, ciències aplicades i educació física

1

 

 

Ciències aplicades II

Matemàtiques i ciències aplicades

2

 

 

Comunicació i societat I

Comunicació i societat aplicades a la professió

1

 

 

Comunicació i societat II

Comunicació i societat en català, castellà i anglès

2

 

 

Entorn laboral

Incorporació al treball i prevenció de riscos

1 i 2

 

 

Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics

Acoblat de components, instal·lació i manteniment de sistemes microinformàtics. Manteniment i gestió logística dels elements microinformàtics.

1

 

 

Operacions auxiliars per a la configuració i l'explotació

Configuració d'equips informàtics, paquets de programari ofimàtic i configuració i ús d’utilitats d’internet

2

 

 

Ofimàtica i arxiu de documents

Comunicacions digitals bàsiques, processadors de text, ofimàtica bàsica i reprografia i enquadernació

1

 

 

Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades

Instal·lació de canalitzacions i d'elements de transmissió de dades

2

 

 

Síntesi

Unió de tots els coneixements adquirits al llarg del cicle
2  

 

Formació en centres de treball

Estada en empreses del sector per a la realització de pràctiques professionals
2
 

 

Multimèdia