Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

Cicles Formatius

CFGM CAI


Cal que cada alumne tingui el seu propi ordinador portàtil (consultar característiques).

Cures auxiliars d'infermeria és un cicle formatiu LOGSE de grau mitjà de la família professional de Sanitat. 

Durada: 1400 hores en un sol curs acadèmic.

FCT: Del total d'hores del cicle formatiu, 410 hores s'hauran de cursar en centres de treball.

Competència general

És competència general d'aquest tècnic proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d'un equip d'infermeria en els centres sanitaris d'atenció especialitzada i d'atenció primària, sota la dependència del diplomat d'infermeria o si escau, i també, com a membre d'un equip de salut en l'assistència derivada de la pràctica de l'exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

Cures Auxiliar d'Infermeria a l'Institut de Palamós

 • Conveni Institut de Palamós i Hospital de Palamós
  L'Institut de Palamós i la Fundació Hospital de Palamós tenen signat un conveni de
  col·laboració que permet als estudiants de Cures Auxiliars i Infermeria rebre
  docència directa al centre hospitalari. Aquestes sessions s'imparteixen per
  professionals que treballen a l'Hospital de Palamós.

 • Conveni entre l'Institut de Palamós i Creu Roja
  L'Institut de Palamós i Creu Roja tenen un conveni de col·laboració en el
  que un docent d'aquesta entitat realitza les classes de Primers Auxilis. Al
  realitzar aquest crèdit, i aprovar l'examen, es dóna el títol de "Atenció
  Sanitària immediata nivell II”, i el títol de Suport Vital Bàsic amb DEA pel
  Consell Català de Ressuscitació.

 • Crèdits:

Crèdits Curs Consideracions

Operacions administratives i documentació sanitària

El sistema sanitari. Nivells d'assistència. Funcions de l'auxiliar. Documentació sanitària no sanitària. Control del magatzem hospitalari. Factures, pressupostos, albarans, ...

1

 

L'ésser humà davant la malaltia

Les funcions de l´ésser humà respecte els aparells i sistemes. Introducció a la patologia. Procediments diagnòstics i terapèutics.

1

 

Benestar del pacient: Necessitats d'higiene, repòs i moviment

Anatomia i fisiologia de l'aparell locomotor i la pell. Principals malalties i alteracions. La higiene. Mobilitzacions. La necessitat de repòs i descans.

1

Classes pràctiques Hospital de Palamós i al taller de l'Institut.

Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà

Anatomia i fisiologia humana. Relació dels aparells i sistemes amb les malalties més freqüents. Atenció als pacients malalts

1

Classes pràctiques Hospital de Palamós i al taller de l'Institut.

Primers auxilis (2 diplomes oficials)

Aplicació de tècniques de primers auxilis. RCP, ferides, hemorràgies, cremades, hipotèrmia, lesions traumàtiques, etc.

1

Classes realitzades per especialista de Creu Roja.

La unitat del pacient. Neteja, desinfecció i esterilització de material sanitari. Malalties transmissibles. Tècniques d'aïllament. Recollida de mostres. Residus sanitaris

1

Classes pràctiques Hospital de Palamós i al taller de l'Institut

Recolzament psicològic al pacient/client

Efectes psicològics de la patologia en el pacient. Recolzament de l'auxiliar. Tècniques de recolzament psicològic. Tècniques de comunicació amb els pacients i l'equip de treball Treball en equip

1

 

Educació per a la salut

Educar per la salut Procés de salut-malaltia Importància de la responsabilitat del individu en la seva salut. Tècniques d'educació sanitària

1

 

 

Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica 

Anatomia de la cavitat bucal Estructura de les dents Registres dentals. Materials dentals Prevenció buco dental Identificació d'instrumental odontològic

1

Classes pràctiques al taller de l'Institut. 

Relacions en l'equip de treball

L'organització del treball, la comunicació, el treball en equip, la motivació i la participació dels treballadors.  

1

 

Formació i orientació laboral

La recerca d'ocupació, drets bàsics que tenen els treballadors, tipus de contractes i càlculs retributius

1

 

Síntesi

Elaboració d'un treball a partir de supòsits pràctics on s'integren els continguts impartits durant el curs
1

Assistència cursos organitzats per la Universitat de Granada.


Jornades tècniques organitzades pel departament de Sanitària.

Formació en centres de treball

410 hores de pràctiques en centres sanitaris.
1*  

 

Vídeo promocional

 

 

Díptic de presentació (en pdf)

Multimèdia