Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

Cicles Formatius

CFGM APD


Cal que cada alumne tingui el seu propi ordinador portàtil (consultar característiques).

Atenció a persones en situació de dependència és un cicle formatiu LOE de grau mitjà de la família professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat. 

Durada: 2000 hores repartides en dos cursos acadèmics

Amb pràctiques en empreses i posibilitat de modalitat DUAL

Competència general

Atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Atenció a Persones en situació de Dependència a l'Institut de Palamós

  • Conveni de col·laboració amb l'Hospital de Palamós

L'Institut de Palamós i la Fundació Hospital de Palamós tenen signat un conveni de col·laboració que permet als estudiants d'Atenció a Persones en situació de Dependència rebre docència directa en un centre sociosanitari. Aquestes sessions s'imparteixen per professionals que treballen a Palamós Gent Gran.

  • Distribució dels mòduls professionals

Mòduls professionals Curs Consideracions

Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència

Fins fa molt poc, la gent gran i amb discapacitat era atesa majoritàriament dins del nucli familiar. Aquesta estructura familiar ha canviat, la nova societat vol compatibilitzar la vida familiar amb la laboral i això ocasiona que de vegades no es pugui prestar l'ajuda suficient a aquestes persones vulnerables. Aquest mòdul pretén que l'alumne conegui i comprengui les diferents formes d'intervenció que es duen a terme dins dels centres especialitzats per a aquests col·lectius i els recursos que utilitzen.

1

 

Atenció Sanitària

Reconèixer i organitzar les activitats de mobilització, trasllat i deambulació, atenció sanitària, administració d'aliments i suport a la ingesta, administració de medicaments i altres tractaments locals.

1

Combina classes pràctiques i teòriques en el centre educatiu i Palamós Gent Gran

Atenció Higiènica

Reconèixer i organitza les activitats d'higiene de les persones i del seu entorn en situació de dependència relacionant-les amb les característiques i necessitats de les mateixes.

1

 

Atenció i suport psicosocial

Conjunt d'actuacions destinades, bé a assegurar la capacitat funcional, psicològica i emocional de la persona, o bé a retardar-ne la pèrdua. Aquestes intervencions es dirigeixen fonamentalment a l'àmbit personal, però també al familiar i al comunitari i, tenint en compte les condicions de la persona usuària, la intervenció es farà a nivell assistencial o a nivell educatiu.

1

 

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència

Amb aquest mòdul s'introdueix als alumnes dins dels continguts més importants relacionats amb les necessitats dels usuaris en situació de dependència i diferenciant les seves característiques. Els continguts contemplen les persones des de un punt de vista global, es a dir, englobat des d'una perspectiva biològica, psicològica i social.

1

 

Teleassistència

La teleassistència és un sistema d'atenció personalitzada, de resposta immediata davant de situacions d'emergència, inseguretat, soledat i aïlladament, basat en les noves tecnologies de la comunicació, que permet als usuaris i usuàries mantenir el contacte verbal amb el tècnic que l'atén.

2

 

Suport domiciliari

Organització del treball domiciliari. Gestió i administració de la llar. Gestió i preparació de l'alimentació. Manteniment i neteja de la llar.

2

 

Suport en la comunicació

Adquisició d'estratègies comunicatives, recursos materials, productes de suport i sistemes de comunicació per poder aplicar-los a les necessitats de les persones usuàries amb patologies comunicatives, amb la finalitat d'afavorir la seva autonomia personal i les seves interaccions socials tant en institucions com en domicilis.

2

 

 

Destreses socials

Conjunt de qualitats que disposem per relacionar-nos. La feina amb persones dependents requereix una sèrie d'actituds i habilitats que afavoreixin el tracte humà. Pretenem conscienciar a l'alumnat i proporcionar els recursos necessaris per millorar la competència social en les relacions amb la família, amistats, companys/es i persones usuàries.

 

 

Formació i orientació laboral

La recerca d'ocupació, drets bàsics que tenen els treballadors, tipus de contractes, càlculs retributius i la prevenció de riscos laborals. 

1

 

Empresa i iniciativa emprenedora

La tramitació per crear una empresa i les gestions bàsiques de les diferents àrees per fer-la funcionar, això és: personal, producció, compres, vendes, finances, impostos,...

2

 

Síntesi

Elaboració d'un treball a partir de supòsits pràctics que centralitza els continguts treballats al llarg del cicle formatiu.
2 Jornades tècniques

Viatge a Mojácar on els alumnes assisteixen a cursos organitzats per la Universitat de Granada.


Supòsit pràctic

Anglès tècnic

Anglès en el món sanitari.

1  

Formació en centres de treball

Estada en empreses del sector per a la realització de pràctiques professionals.

2  

 

Vídeos promocionals

 

 

Díptic de presentació (en pdf)

Multimèdia