Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

Cicles Formatius

CFGS DAM


Característiques ordinadors SMX i DAM

Cal que cada alumne tingui el seu propi ordinador portàtil.

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma és un cicle formatiu LOE de grau superior de la família professional Informàtica i Comunicacions. 

Durada: 2000 hores repartides en dos cursos acadèmics

Amb pràctiques en empreses i posibilitat de modalitat DUAL

Aprenentatge de llengua estrangera, anglès, a través de continguts (CLIL)

Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma a l'Institut de Palamós

  • Distribució dels mòduls professionals

Mòduls professionals Curs Destacats

 

Sistemes informàtics.

Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic, gestió de la informació i de recursos en una xarxa, implantació de programari específic

1

 

 

Bases de dades

Introducció a les bases de dades. lleguatge SQL, extensió procedimental, bases de dades objecte-relacionals

1

 

 

Programació

Programació estructurada i modular, programació oirentada a objectes, llibreries, gestió d'arxius

1

 Concurs Programame

 

Llenguatge de marques i sistemes de gestió de la informació

Llenguatge XML i sistemes de gestió d'informació empresarial

1

 

 

Entorns de desenvolupament

Desenvolupament i optimització de programari, disseny orientat a objectes

1

 

 

Accés a dades

Accés a bases de dades relacionals o orientades a objectes, bases de dades XML, components d'accés a dades

2

 

 

Desenvolupament d'interfícies

Disseny i implementació d'interfícies

1

 

 

Programació multimèdia i dispositius mòbils

Desenvolupament d'aplicacions i jocs per dispositius mòbils i d'aplicacions multimèdia

2

 

 

Programació de serveis i processos

Seguretat i criptografia, processos i fils, sòcols i serveis

2

 

 

Sistemes de gestió empresarial

Implantació, explotació i adequació de sistemes de gestió empresarial ERP-CRM

2

 

 

Formació i orientació laboral

La recerca d'ocupació, drets bàsics que tenen els treballadors, tipus de contractes, càlculs retributius i la prevenció de riscos laborals

1

 

 

Empresa i iniciativa emprenedora

La tramitació per crear una empresa i les gestions bàsiques de les diferents àrees per fer-la funcionar, això és: personal, producció, compres, vendes, finances, impostos,...

1

 

 

Projecte

Aplicació dintre d'un projecte de tots els coneixements adquirits al llarg del cicle
2  

 

Formació en centres de treball

Estada en empreses del sector per a la realització de pràctiques professionals
2 (1)
 

Vídeos promocionals

 

 

Díptic de presentació (en pdf)


Arxius:

Multimèdia